Prohlášení o zproštění odpovědnosti

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami společenské akce „Britská rally Kokořín“, zejména o
skutečnosti, že se nejedná o skutečnou rally na uzavřené trati, ale o zábavnou společenskou akci, při
které se budu řídit platnými silničními pravidly pro provoz na pozemních komunikacích a nebudu po
svolavateli akce v případě jakékoli škodní události požadovat úhradu vzniklé škody a to jak na
majetku, tak na zdraví.